top of page

Poslání a cíle domova

Poslání služby:

Posláním Domova seniorů Fénix s.r.o. je poskytování komplexní péče klientům, udržení a prohlubování jejich návyků, soběstačnosti, dovedností a sebeobsluhy, vytváření pocitu bezpečí, domácí atmotmosféry a zároveň ochrany před vyloučením ze spolčenosti. 

 

Služba rozvíjí a podporuje přirozenou vazbu na rodinu, místní komunitu, přátele. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém způsobu života.

 

Služba je určena:

Osobám, které vzhledem ke svému věku a onemocnění duševní organickou poruchou (stařeckou demencí, vaskulární demencí, Alzheimerovou nemocí atd.), potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina a ani terénní služby a potřebují pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby.

Domov seniorů Fénix s.r.o., domov se zvláštním režimem

- kapacita domova je 59 lůžek

- cílová skupina (dle registrace sociální služby ze dne 28.3.2014):

     - senioři starší 57 let

     - osoby s chronickým duševním onemocněním   

 

 

Cíle, principy a zásady poskytování sociální služby:

 

Cíle:

 • zajistit individuální přístup ke klientovi s ohledem na jeho zdravotní stav, jeho přání a potřeby,

 • podpoovat klienty v soběstačnosti a v základních úkonech sebeobsluhy,

 • vytváření podmínek k udržení osobních kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím,

 • podpora seberealizace klientů

 • zajištění klidu a bezpečí

 • uspokojovat individuální potřeby klientů a vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času.

Měřitelná kritéria pro nastavení cíle:

 • ​pravidelné volnočasové aktivity dle aktuálních rozpisů,

 • další inovované aktivity pro udržení a zlapšení fyzické a psychické kondice v oblasti trávení volného času,

 • sociálně - rehabilitační programy (výlety, kulturní akce),

 • udržení a dle možností rozšíření společenských i sociálních kontaktů s rodinnými příslušníky, příbuznými, známými či předchozím bydlištěm,

 • zajišťování mezigeneračních kontaktů s okolím (návštěvy MŠ, ZŠ, atd.),

 • pravidelná odborná školení pro pracovníky v přímé péči,

 • pravidelné i příležitostné supervize odborníka

Cíle jsou koncipovány dle výše uvedených kritérií, které jsou pravidelně vyhodnocovány. Za plnění cílů jsou odpovědny konkrétní osoby a to - sociální pracovníci ve spolupráci s klíčovými pracovníky.

Principy: 

 • Princip důstojnosti:

Respektovat individualitu klientů, kulturní a sociální zvláštnosti každého klienta a jeho rodiny. Jednat s klientem v každé situaci dle zásad partnerství. Veškerá dokumentace je vedena s ohledem na důstojnost klienta. 

 • Princip ochrany soukromí klienta:

Během poskytování péče v pokoji vstupuje pracovník služeb DS Fénix pouze na ta místa, kam je zván. Veškeré informace o klientovi jsou poskytovány pouze s jeho souhlasem a s dokumentací o klientovi se nakládá jako s důverným materiálem. Všichni pracovníci se řídí zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.,

 • Princip zplnomocnění:

Pracovník respektuje práva klienta na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá. Klient má právo zodpovědně rozhodovat o sobě samém. Klienti mají právo hodnotit poskytované služby a navrhovat případné změny. DS Fénix se zamýšlí na návrhy klientů, které získává dotazníkovým šetřením, evidencí stížností a pochaval.

 

 • Princip nezávislosti:

Služby DS Fénix podporují u klientů nacházení a využívání vlastních zdrojů a schopností ke zvládnutí situace v níž se nacházejí.

 

 • Princip práva volby :

DS Fénix respektuje rozhodnutí klienta a vytváří podmínky pro to, aby klienti DS Fénix mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace. Klient se rozhoduje pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb. Služby DS Fénix jsou koncipovány na základě spolurozhodování o výběru služeb a tvorbě individuálního plánu. 

 • Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb:

Klienti mají právo hodnotit poskytované služby a navrhovat případné změny, viz. výše.

 • Princip kontinuity péče:

V rámci ukončování péče je klient infomován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich sprostředkování v požadovaním regionu.

 

Zásady:

 • ​dobrovolnost

 • individuální přístup ke klientovi

 • flexibilita dle potřeby klienta

 • diskrétnost

Domov seniorů Fénix
bottom of page