top of page

"Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí."

J.W.Geothe

Ošetřovatelská péče

 

V ošetřovatelské péči o uživatele se snažíme o maximální naplňování standardů kvality sociálních služeb.

 

Zdravotní péče je zajištěna nepřetržitě, vždy minimálně jednou zdravotní sestrou a sociální pracovnicí v přímé péči (1-3). Praktický lékař navštěvuje zařízení dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek). Odborní lékaři (neurolog,psychiatr) docházejí dle potřeby. Ostatní odborné vyšetření (ORL,oční,chirurgické…) je zajišťováno dle potřeb klientů v příslušných ambulancích . Veškeré akutní zdravotní problémy ohrožující uživatele na životě řeší rychlá lékařská zdravotní pomoc.

 

Individuální přístup je jedním ze základních kamenů standardů kvalit sociálních služeb. S uživateli je po nástupu do zařízení sestavován individuální plán péče, který přesněji formuluje jejich přání, potřeby,cíle a postupy v rámci sociální péče. Na sestavování plánu se aktivně podílí klíčový pracovník uživatele. Formulují se krátkodobý a dlouhodobý plán cílů k naplňování individuálního plánu uživatele. Je samozřejmostí, že na všech krocích se uživatel v rámci svých možností aktivně podílí. Naplňování individuálního plánu se průběžně sleduje a za stanovené období také vyhodnocuje.

V zařízení mají velký význam aktivizační programy i kulturně společenská činnost, vše rozvíjíme ve spolupráci s uživateli. 

Reminiscenční technika

Metoda, která využívá vzpomínek na události či zážitky z minulosti, které jsou pro člověka hodnotné a jejich vybavování prostřednictvím různých podnětů. Je vhodná pro zdravé seniory, kde má preventivní a aktivizační význam, ale zejména je důležitá pro klienty s demencí, kteří  trpí poruchami  krátkodobé paměti, ale často si velmi dobře vybavují události dávno minulé. 

 

Čtěte více o Reminiscenční technice

 

Bazální stimulace ® v ošetřovatelské péči

Každý člověk, jakkoliv postižený nebo nemocný, je schopen v každé situaci vnímat alespoň některým ze svých smyslů. Bazální stimulace například podněcuje vnímání uživatele terapeutickými doteky mnoha technik.

Bazální stimulace v Domově seniorů Fénix.

 

Čtěte více o Bazální stimulaci

 

Paliativní péče

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná klientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu.

 

Čtěte více o Paliativní péči

bottom of page